Следете не

Lifestyle

Родители! Вашето отуѓување од детето е психолошка манипулација!

Објавено пред

на

Отуѓувањето (на детето) од родителот претставува процес и резултат на психолошка манипулација на детето, кое покажува неоправдан страв, непочитување или непријателство кон родителот и/или други членови на семејството.

Ова е препознатлив и широко распространет облик на психичко и на семејно насилство над детето и над отфрлените членови на семејството кој се јавува речиси исклучиво во случаи на разделување или развод помеѓу сопружниците (особено ако е во тек судска постапка), и кој ги поткопува основните начела на Универзалната декларација за човекови права и на Конвенцијата за правата на детето.

 

Најчесто причината за оваа појава е родителот кој сака да го исклучи другиот родител од животот на своето дете, но за отуѓувањето може значително да придонесат и други членови на семејството или пријатели, како и стручни лица чиј предмет на работа е семејството (вклучувајќи психолози, социјални работници, правници и судии). Ова често доведува до долгорочно, па дури и до трајно отуѓување на детето од едниот родител и од другите членови на семејството по линија на тој родител, и како едно мошне непријатно искуство од детството, последиците од него се значително зголемен ризик за ментално и физичко разболување на детето.

Прв пат опишано во 1976 година како “патолошка класификација”, оваа динамика се однесува на ситуација кога детето неразумно го одбива родителот со кого не живее.
Richard A. Гарднер во 1980 година врз основа на своето клиничко искуство во работа со деца на разведени родители, го воведе поимот синдром на родителско отуѓување. После него, други истражувачи предлагаат помалку внимание да се насочи на дијагностицирање на синдромот, а повеќе на, како што е опишано погоре, „отуѓеното дете“, како и на динамиката на ситуацијата која придонела за отуѓување.

Од овој агол на отуѓувањето се гледа како на престанок на приврзаноста помеѓу родителот и детето, и истиот може да биде предизвикан од повеќе фактори. Однесувањето на сите членови на семејството, вклучувајќи го и она на отуѓениот родител, може да доведе до семејна дисфункционалност и отфрлање на родителот.
При оценување на случаите на родителско отуѓување, се препорачува да се земат предвид сите фактори кои довеле до отуѓување, како и сите можни методи на лечење.

Родителското отуѓување нема една утврдена дефиниција и своето постоење, етиологија, карактеристики и особено концептот синдром на родителско отуѓување се предмет на расправа. Некои формулации на концептот ја нагласуваат улогата на родителот-отуѓувач, нарекувајќи го различно, како родител-програматор или како „огорчен хаотичен родител.

Последните описи, под влијание на истражувањето на Кели (Kelly) и Џонстон (Johnston), предлагаат покомплексна анализа, во која сите членови на семејството може да имаат влијание. Ова “системски втемелено” гледиште признава дека детето може да биде отуѓено од едниот родител без “отуѓувачко” однесување од страна на другиот родител.

Поновите трудови, на пример оние на д-р Крег Чајлдрес (Dr Craig Childress) (2015) го отфрлаат името “синдром” и појавата ја нарекуваат како „отуѓување од родителот кое се темели на приврзаност“. Наведувајќи исцрпна стручна литература со која ги поткрепува своите тврдења, појавата ја објаснува како последица од искривената приврзаност која кај детето настанала под влијание на патогениот родител поради меѓугенерациски пренос на траума, поради што тој родител со детето создава меѓугенерациски сојуз, втурнувајќи го детето во судир со другиот родител и оживувајќи ја својата траума од детството преку лажна драма во која учествуваат детето-жртва, родителот-насилник и родителот-заштитник. Неговата дијагностичка листа се разликува од гарднеријанската и се повикува на три главни симптоми кои се јасно видливи кај детето: потиснат систем на приврзаност кон отфрлениот родител, знаци на нарушување на личноста кои се видливи кај детето или фобична анксиозност кон едниот родител и фиксирана манија, при што последните две кај децата не можат да се развијат освен ако не се поттикнати под влијание на возрасно лице. Клиничарите во оваа област (д-р Чајлдрес, д-р Бејкер) сметаат дека детето, освен во случаи на тешко и долготрајно злоставување или инцест, не го отфрлаат едниот родител ако на тоа не е принудено од другиот родител, и/или околината.
Самата појава е спротивна на логиката поради тоа што детето всушност се врзува со родителот кој го отуѓува (злоставува), додека пак го отфрла родителот чие родителство е сосема примерно.

Ова е особено поради тоа што родителот отуѓувач во опкружувањето се прикажува како подобар родител, како задоволен и како некој кој навидум со детето има идеален однос, додека отфрлениот родител е несреќен, фрустриран и честопати не е во состојба да се претстави во сосема позитивно светло. Однесувањето на родителот кој го отуѓува детето од другиот родител може да биде свесно и со намера, несвесно, или може да биде одраз на недостаток на свест за влијанието врз детето. Директно отуѓување претставува кога едниот родител активно го поткопува другиот родител, на пример кога дава навредливи коментари за другиот родител, кога на детето му кажува дека другиот родител е виновен за разводот или за финансиските проблеми. Индиректно отуѓување е кога родителот не го поддржува детето да контактира со другиот родител или молчешкум прифаќа негативно однесување и коментари на детето кон другиот родител.

Поголемиот дел од литературата во врска со оваа појава, која пак од своја страна е оценета од други стручни лица, е во форма на описи и дефиниции (овде спаѓаат трудови објавени во научни и стручни списанија, но не и книги, бидејќи книгите не се оценуваат на тој начин, туку преку рецензии и критики). Спроведени се и некои емпириски истражувања, но квалитетот на овие истражувања варира. Во тек се понатамошни истражувања кои ги спроведуваат бројни научници и експерти во оваа област, а основана е и Студиска група за родителско отуѓување. Д-р Кловар (Dr. Clawar) и Ривкин (Ms Rivkin) [13] изработија лонгитудинална студија која вклучува 1,000 случаи. Отстапувањето поради избор на примерокот е проблем во многу од студиите. На пример, кога се разговара со отуѓени деца, голема е веројатноста дека оние кои се избрани за студијата се токму оние кои се најтешко отуѓени и оние кои најмногу биле погодени. Во литературата која е оценета од други стручни лица има голем број на искази и тврдења на судии, адвокати и експерти за ментално здравје.

Прифатеност кај струката

Второстепените и вишите судови ширум светот го признаваат родителското отуѓување како форма на злоставување на децата која има долгорочни и штетни последици за истите. Некои правни системи, меѓу најновите спаѓаат Бразил и Мексико, го имаат вброено родителското отуѓување во кривични дела.
Во други правни системи пак може да дојде до стопирање на алиментацијата во случаите на родителско отуѓување. Така на пример, во Њу Јорк, во случајот Роберт Коул против Памела Ротман(Robert Coull v. Pamela Rottman), бр. 2014-01516, 2015 NY App. Div. LEXIS 6611 (2 септември, 2015), каде таткото бил спречен да го гледа својот син од страна на мајката на детето поради нејзиниот начин на отуѓувачко однесување, била укината обврската за исплаќање на издршка за дететo.
Некои судови во САД пробаа да го решат проблемот преку задолжителна терапија за реунификација, но во моментов не постои федерален или државен закон во САД со кој се регулираат случаите на родителското отуѓувањe.

Како резултат на недовреба во вештаците психолози, многу судови ја бараат стручната акредитација и статусот на сите оние кои се повикуваат на поимот родителско отуѓување.
Историјата на родителско отуѓување укажува на неговото се` поголемо признавање како медицинска состојба. Во 1996 година Претседателската работна група за насилство и семејство при Американското здружение на психолози (APA) укажа на отсуството на податоци кои би го докажале синдромот на родителско отуѓување (РАЅ) и изрази резервираност во врска со употребата на тој израз. Сепак, на 1 Јануари 2008 година АРА издаде соопштение во кое се наведува дека организацијата нема официјален став во однос на синдромот на родителско отуѓување (PAS).
Резултатите од анкетата спроведена меѓу правници и експерти за ментално здравје од 2009 година покажуваат дека постои умерена поддршка за прифаќање на постоењето на родителско отуѓување. Сепак, се` уште постои отпор кон прифаќање на фактот за постоење на синдромот на родителско отуѓување.
Вилијам Бернет (William Bernet), во петтото издание на Дијагностичкиот и статистички прирачник за ментални нарушувања DSM-5 кој беше издаден во 2013 година, се заложи за вклучување на нарушувањето предизвикано од родителско отуѓување како дијагноза која се однесува на отуѓување од родителот. Неговата концепција се однесува на отуѓување од родителот и различни други описи на однесување за кои верува дека претставуваат основен концепт на нарушувањето предизвикано од родителско отуѓување.
И покрај лобирањето од страна на предлагачите, во декември 2012 година овој предлог беше одбиен.
Некои укажуваа на тоа дека генералната идеја на синдромот е опфатена во DSM-5 во тесно поврзаната дијагноза: “Релациски проблем родител-дете”. На пример, перцепцијата на детето за отуѓениот родител “може да вклучува негативни атрибути за намерите на тој родител, непријателство кон него, перманентно обвинување на другиот (родител) како и неосновани чувства на оддалеченост од истиот.”
Во анкетата на Здружението на семејни и медијаторски судови од 2010 година, 98% од 300 испитаници одговориле потврдно на прашањето: “Дали сметате дека некои деца поради манипулација од страна на едниот родител ирационално и неоправдано го отфрлаат другиот родител?”. Сепак, синдромот на родителско отуѓување не се однесува на оваа манипулација, туку на отфрлањето на едниот родител од страна на детето. Асоцијацијата на американски психијатри и Асоцијацијата на американски психолози имаат неутрален поглед во однос на синдромот на родителско отуѓување и во 28 сојузни држави РАЅ не го исполнува фрајовиот тест за прифаќање во судот.
Сепак, со оглед на тоа дека фрајовиот тест е суспендиран со “Федералните правила за изведување докази” на Врховниот Суд на САД, голем број на адвокати и судски вештаци специјализирани за различни типови на патологии (вклучувајќи ментални трауми и пореметувања на личноста или на приврзаност) тврдат дека родителите понекогаш го уништуваат односот на детето со другиот родител предизвикувајќи во детето патологија која е опишана во DSM-5.

Разликување
Реалното оддалечување е феномен кој се разликува од “патолошкото отуѓување”. Во првото се работи за разбирливо одбивање на детето да се гледа со родителот злоставувач, додека во второто станува збор за отуѓување кое што е емоционално штетно и неосновано.
Други пристапи

Некои имаат дискутирано за друг пристап кон тешките случаи. Тој пристап дефинира низа од психолошки симптоми кај детето и предлага психолошко објаснување на тоа како тие симптоми биле предизвикани од штетни родителски постапки и причината зошто некој родител би се служел такви родителски постапки. Кај ваквиот пристап, на овој феномен се гледа гледа како на комбинација од психолошки проблеми кои психолозите ги разбираат и препознаваат. Според оваа теориска формулација, “патологијата која традиционално се именува како ‘родителско отуѓување’ претставува манифестации на добро утврдени форми на веќе постоечки патологии.”

Симптоми
Кај детето отсуствува приврзаност кон тој родител

Во односот кон тој родител детето пројавува „грандиозност, повластеност, отсуство на емпатија, надменост, дрско однесување и делузиски системи на верување” за тоа дека тој родител е лош или дека е насилен.
Детето е вовлечено во раскол, притоа верувајќи дека едниот родител е потполно добар, додека другиот е потполно лош.
Освен симптомите на приврзаност и делузиски верувања, секој од овие критериуми е содржан во DSM-5, било да се работи за нарцисоидно или за гранично растројство на личноста.

Лажен наратив
Кај родител кој во текот на своето детство доживеал чувство на неадекватност или напуштање, евентуалната разделба или развод може да предизвикаат повторно оживување на истите овие чувства. Како реакција на тоа, таквиот родител може да оживее еден лажен наратив поврзан со сопственото детство, каде другиот родител на детето претставува несоодветен или родител злоставувач, детето претставува жртва на другиот родител, додека родителиот кој употребува штетни родителски постапки се претставува како добар родител кој навидум се обидува да го заштити своето дете.
Улогата на набљудувачи, како што се пријателите, социјалните работници и судиите, има за цел само да ја потврди делузијата на тој родител, која пак делумно е потврдена и од страна на детето кое од своја страна ја прифатило улогата на жртва. Меѓутоа, реално гледано, другиот родител не е ниту неадекватен, ниту злоставувач, туку токму обратното, родителот кој се служи со штетни родителски постапки е злоставувачот. Всушност, родител кој се плаши од сопствената неадекватност или од напуштање, е во состојба да ги проектира сопствените стравови на другиот родител, бидејќи на тој начин „секој ќе може јасно да види” дека другиот родител е оној кој е отфрлен, напуштен од детето и “неадекватен” како родител.

Причина
Родителот кој употребува штетни родителски постапки страда од гранично растројство на личноста или од нарцисоидно растројство на личноста, што е поврзано со доживеано чувство на неадекватност или напуштање во текот на детството. Ова чувство може повторно да оживее предизвикано од разделба или од развод, и на тој начин да ги натера да декомпензираат во делузии на прогон.
Ваквите родители може да веруваат дека тие не мора да ги следат општествените норми за правичност, тие можат „да направат родител од сопственото дете“, „претерано да ги врзат сопствените деца со себе“, „да бараат апсолутна и неограничена контрола над нивните деца под закана во спротивно да ги отфрлат“, да ги проектираат своите стравови врз другиот родител, да го напуштат брачниот партнер во корист на своите деца, и после некое тешко искуство да ја оживеат својата траума на приврзаност од детството.

Механизам
Техниките на штетно родителство може да бидат суптилни и “изворни”. Родителот може да го триангулира детето во брачниот конфликт поттикнувајќи го детото да прави и најмали поплаки во врска со другиот родител, а потоа “со воодушевување истите да ги вреднува”. Со ова на детето му се сигнализира дека другиот родител е опасен и бесчувствителен. Поттикнувајќи го да се жали, детето манипулативно се поставува во улога на жртва без истото да биде свесно за тоа, што на родителот-отуѓувач му овозможува да заземе заштитничка улога со што другиот родител го поставува во улогата на „неадекватен“ родител. Притоа, не се остава никаква трага за она што се случило, па околината гледа само дете кое делува како „жртва“. Со тек на време, комбинираниот ефект од растење и зближување со родителот-отуѓувач преку споменатиот процес на критизрање, како и растење одвоено и оддалечување од отфрлениот родител, како резултат на фокусирањето на негативни нешта во врска со тој родител, ќе доведат до тоа детето да го отфрли другиот родител како неадекватен. Родителот-отуѓувач исто така може да се користи со комбинирање на лаги, полувистини и преувеличувања, особено такви кои детето не е во состојба да ги потврди или онакви каде само точниот дел на полувистината може лесно да се провери. Како резултат на поттикнувањето да се однесува како судија на отфрлениот родител, детето се осеќа супериорно во однос на отфрлениот родител, што доведува до симптомот на грандиозност, повластеност и надмена ароганција. Ова ја потхранува делузијата на родителот-отуѓувач дека тој всушност го штити детето од неадекватниот родител. Потоа и детето почнува да ја прифаќа таквата делузија. Бидејќи детето и родителот се од различни генерации, ова се квалификува како перверзен триаголник, што пак понатму се комплицира со слејување (конфлуенција), а состојбата уште повеќе се влошува со тоа што еден член од перверзниот триаголник има пореметување на личноста. Кулминацијата се достигнува со динамиката на раскол (splitting) кај родителот кој има пореметување на личноста, која бара бившиот сопружник да стане и бивш родител на детето. На крајот, детето може да биде подведено погрешно да ја толкува сопствената тага поради губење на едниот родител како болка која значи дека отфрлениот родител е злоставувач, бидејќи истата најчесто се јавува во присуство на отфрлениот родител.

Губење на приврзаноста кон родителот е ретка појава кај децата

Губење на приврзаноста кон отфрлениот родител е ретка појава иако тоа може да дојде како резултат на сексуално злоставување, физичко насилство или злоупотреба на дрога. Сепак, при таквите случаи нема да бидат присутни другите симптоми, како на пример, делузиски верувања за отфрлениот родител како злоставувач и неадекватно лице.

Лекување
Успехот во враќање на приврзаноста на детето кон родителот зависи првенствено од заштитата на детето од штетното родителство. Научните студии упатуваат на тоа дека детето оваа заштита не ја доживува како трауматично искуство.
Според извештајот, кога постојат симптоми, структурираната интервенција е поефикасна од традиционалното советување. Структурираната интервенција вклучува:
• развивање на критичко размислување со цел да се надмине динамиката на отфрлање на едниот и на слеаност (конфлуенција) со другиот родител,
• враќање на детето на своето место во семејната хиерархија,
• решавање на семејниот систем
• привремена заштита на детето од лошото родителско однесување на родителот со кого детето е слеано.
Традиционалното советување кое се базира на воспоставување терапевтски сојуз е подложно на:
• долготрајност поради недостатокот на одредници и распореди,
• саботирање од страна на родителот чија цел е неуспех на терапијата
• ставање главен фокус на чувствата и поплаките на детето до степен на исклучување на семејниот систем
• неделотворност на родителот кој се извинува за измислените, преувеличените или искривените поплаки.

Разликување
Овој вид на штетно родителство се разликува од Синдромот на родителско отуѓување, кој претставува синдром што е дефиниран од група на осум показатели кои се разликуваат од горенаведените симптоми.

Последици
Ако оваа теоретска формулација е точна, и ако детето ја пројавува оваа група на симптоми, тоа е последица на штетни родителски практики, а доколку не се предложат други теоретски формулации за оваа група на симптоми, тогаш се смета дека кај детето кое ги пројавува овие симптоми постои проблем од сферата на детска заштита, каде релевантниот DSM-5 дијагонстички код V995.51, Психичко злоставување на дете, налага обврска за заштита на детето.

Емил Јакимовски

Извор: Јавно.мк

 

Lifestyle

Кичевска компанија генерален застапник за најпознатите козметички производи од „Cream Team“, купувајте онлајн по екстра цени!

Објавено пред

на

Ексклузивно за прв пат во нашата држава може да ги купите познатите грчки козметички производи од компанијата „Cream Team“ претставувани преку генереланите застапници за нашата држава „Cream Team MK“ (РИГО-М ДООЕЛ КИЧЕВО), со седиште и локација во Кичево.

Cream Team“ е компанија која што е основана во 2000-та година во Солун, за производство и продажба на декоративна и препаративна козметика. Компанијата има ексклузивни соработки со Кипар, Русија, Западна и Централна Европа и Африка.

За прв пат е направен договор за деловна соработка со компанијата „РИГО-М ДООЕЛ Кичево“ за увоз на овие производи кај нас. Компанијата поседува сопствен производствен капацитет кој е на површина од 5000 м2 низ територијата во Грција.

Сопственото производство овоможува високо квалитетни производи и цени кои што се достапни за сите потрошувачи. Целта на компанијата е квалитетот пред цената. „Cream Team“ преку нашата компанија во овој момент во продажба има 3(три) брендови, а тоа се:

„Beauty Line Cosmetics“ – претставена со најразлични производи за широка потрошувачка-сенки за очи, руменила, кармини, Мат кармини, сјаеви за усни, лакови за нокти и слично. Овој бренд е исто така познат и по високиот квалитет на парфимирани креми за тело, креми за раце, креми за лице, креми за нозе и слично.

Вториот бренд кој што е во продажба е „KISS KISS“ брендот кој што нуди лакови за нокти во широка палета на бои и 60” сушење.

И третиот е „WIBO“ брендот кој ви нуди широк избор на палети сенки.  Во иднина во соработка со нашиот портал ви најавуваат уште поголем избор на брендови и најразични производи.

Производите се достапни на официјалната fb страница ТУКА и instagram бизнис профил ТУКА, каде што може да ги прегледате сите прозиводи и да направите избор од истите.

Нарачка може да се направи преку порака преку горенаведените online страници, достапниот телефонски број за контакт објавен на страниците или во седиштето на фирмата РИГО-М ДООЕЛ Кичево, на следната локација ТУКА.

Заследете ги страници на социјалните мрежи и уверете се во ексклузивниот квалитет на „Cream Team“ по одлични и пристапни цени!

Прочитај повеќе...

Lifestyle

🎵„La Casa“: Викендов „Скандал Састав“ и „Зоран Илиев“ во живо ќе бидат задолжени за вашето расположение

Објавено пред

на

Викенд агенда на кичевските локали кои се во соработка со нас.

Овој петок 29 ноември, забавите во „La Casa“ продолжуваат со момчињата од познатите „Скандал Састав“, додека за саботната атмосфера задолжен ќе биде Зоран Илиев кој за прв пат ќе настапи пред кичевската публика и ќе ги испее најубавите хитови во живо.

Бидете дел и резервирајте на време на 076/223-007, бидејќи местата се во ограничен збор според последните Ковид-19 протоколи

Прочитај повеќе...

Lifestyle

Утрински навики на луѓе кои живеат најдолго

Објавено пред

на

Дали знаевте дека во некои делови на светот луѓето живеат подолго? Овие области се нарекуваат сини зони. Ова име за првпат го користел авторот Ден Бутнер, кој во своето истражување ги означил таквите области на картата со сини кругови.

Жителите на сините зони често живеат до 90 и дури 100 години. Покрај долг животен век, тие се карактеризираат и со добра физичка форма, како и ментално здравје. Некои од овие области се островот Икарија во Грција, Калифорнија во Соединетите држави, Окинава во Јапонија, полуостровот Никоја во Костарика и Сардинија во Италија.

По долгогодишно истражување на овие области, Бутнер заклучи дека сите жители имаат две заеднички работи: добри здравствени навики и социјална вклученост.

Процесот на стареење не може да се запре, но ова се начини на кои можете да придонесете за подолг живот.

Пијте кафе или чај

Луѓето во сините зони пијат до три шолји кафе наутро. Како што одминува денот, тие преминуваат на чај, а по пет часот попладне на вино. Покрај тоа што помага да се одржи телесната тежина, кафето и чајот го снабдуваат телото со хранливи материи кои го забавуваат стареењето и помагаат да се намали ризикот од хронични заболувања. Пиењето на овие пијалоци се прави во друштво, што изгледа катарзично и релаксирачки.

Појадокот е задолжителен

Не јадеме ниту пиеме во текот на ноќта, па затоа сме гладни и жедни наутро, дури и ако тоа не го чувствуваме. На нашето тело му треба вода за да ги започне своите процеси, затоа чаша вода треба да биде првото нешто што ќе го внесете веднаш штом ќе се разбудите. Јадеме „гориво“ за да го започнеме денот и утринскиот оброк треба да биде обилен и разновиден.

Утринска рутина против стрес

Луѓето во сините зони спијат кога спијат и се будат без будилник. Така, тие го избегнуваат стресот, кој се смета за тивок убиец и прави значителна штета на нашето тело. Воспоставувањето утринска рутина ни помага да бидеме поуспешни и поефикасни, и многу успешни луѓе тврдат дека се будат пред пет наутро и не чувствуваат стрес. Некои истражувања, исто така, покажаа дека луѓето наутро живеат подолго од оние кои имаат навика да бидат будни до доцна и да спијат до утрото.

Спијте доволно

Ноќните птици обично не си дозволуваат доволно спиење, имајќи предвид дека на возрасно лице му требаат најмалку шест, и идеално осум часа дневно. Исклучете ги екраните пред спиење, оставете да ве разбуди природната утринска светлина и избегнувајте прекумерна физичка активност пред спиење.

Извор: Nova
Фото: Unsplash

Прочитај повеќе...

Facebook

Последни објави

ХороскопПред 5 часа

Денешен Хороскоп (5 декември) – недела

ОВЕН Расположението ви е нестабилно, ова е еден од оние денови кога е подобро да се повлечите и да поминете...

КичевоПред 11 часа

Кичево вчера: Нападнати полицајци, нападната невенчана сопруга и тепачка помеѓу две жени

На 04.12.2021 година во ОВР Кичево лишени се од слобода А.М.(38) и П.М.(38), двајцата од селото Лазаровци. Тие, на улицата...

МакедонијаПред 11 часа

Денешен Ковид-19 биланс, нови 342 случаи..

Во последните 24 часа направени се 2.349 тестирања, а регистрирани се 342 нови случаи на КОВИД-19: • Скопје – 135...

КичевоПред 14 часа

Ноќеска во Кичево пријавен неуспешен обид за опожарување на стан

На 04.12.2021 година околу 02:00 часот, во ОВР Кичево било пријавено дека пред влезна врата од стан на ул.„11 септември“...

ТехнологијаПред 15 часа

Сигурно ве интересира која земја е рангирана со најспор интернет на планетата?

Туркменистан е рангирана како земја со најбавен интернет во светот, а на корисниците им треба речиси цел ден да го...

На денешен денПред 21 час

На денешен ден: 4 декември

1154.- Николас Брекспеир, првиот и единствен Англичанец што бил избран за папа, бил устоличен за поглавар на Римокатоличката црква како...

СпортПред 1 ден

(ВИДЕО) Поим за фер плеј, им дозволија на противникот да постигнат гол

И тоа се случува во фудбалот. Во третолигашки меч домашната екипа постигна гол на среќа во истиот момент кога фудбалерот...

ХороскопПред 1 ден

Дневен Хороскоп [4 декември] – сабота

ОВЕН Може да очекувате парична награда или унапредување за трудот кој сте го покажале во претходниот период. Една личност се...

МакедонијаПред 1 ден

Тешка сообраќајка кај с.Лескоец на патот Охрид-Ресен

Тешка сообраќајна несреќа се случи вечерва на патот Охрид – Ресен, кај селото Лескоец. Настанот го потврди и портпаролот на...

Временска прогнозаПред 1 ден

Променливо облачно, во вечерните часови повремени локални врнежи од дожд, утре кратка сталибизација, од недела нови врнежи од дожд и снег

Моментално променливо облачно со умерен, а повремено и засилен ветер од јужен и од југоисточен правец, во вечерните часови покасно...

НАЈЧИТАНИ