Кичево Случувања

Во Кичевско ново известување за неисправна вода за пиење, поради загадување

Oд Центар за јавно здравје – Битола, Отсек по хигиена и здраствена екологија – Кичево известуваат дека поради бактериолошко загадување водата несмеe да се користи како вода за пиење во селата: с.Зајас (Зајашки центр.водов. П.О.У.Р.Р. Зајази) и с.Колибари (Зајашки центр.водов – чешма сред село); с.Колари (Селски водовод); с.Д.Строгомиште (Селски водовод П.О.У.„Р.Р.Зајази“); с.Букојчани (Селски водовод); с.Мидинци (Селски водовод); с.Г.Строгомиште (Селски водовод); Длапкин Дол (Селски водовод – П.О.У.Ф.Коница); с.Бачишта (Селски водовод – П.О.У.Ф.Коница); с.Лешница (Селски водовод – П.О.У.Ф.Коница); с.Грешница (Селски водовод -горно маало) и с.Грешница (Селски водовод -долно маало, П.О.У.Ф.Коница).