Култура Филм

Видеологија епизода 032 Bikini Moon review

Еден од главните мотиватори за отпочнувањето на емисијата е потребата да допре до што е можно поширока демографија со цел да ја демонстрирам моќта на филмската критика, да ја истакнам нејзината незаменлива улога во животот на секој човек кој е подготвен да се изложи на благодетите од конзумирањето на филмската уметност.

Mоите анализи ќе бидат посветени на исклучителни филмските дела, кои со својата актуелност ќе станат стожери на времето во кое живееме, но, исто така ќе се обидам да допрам и до универзалните вредности и мерила кон кои посегнуваат филмовите додека нивните граници постојано бледеат. Со оглед на тоа што неправедно се истиснува филмската критика од сите можни медиуми, јас го жртвувам моето слободно време и познавање за да допрам и до тој еден нејзин слушател и гледач, кој ќе посака да слушне нешто повеќе за мојата селекција на филмови, од кои се надевам дека некои од нив ќе им станат омилени.

Ако целта на филмовите е да покренат прашања, задачата на критичарите е да ги анализираат истите, со намера да послужат како медијатор меѓу гледачот и авторското дело. Видеологија ќе почне со објавување на изданијата во декември 2017 година и на почетокот ќе бидат објавувани нови видеа секој понеделник и петок, односно на почетокот и крајот на работната недела, со времетраење од неколку минути Логото е на Ристо Манасиев, најавната шпица на Виктор Гавриловски, а нарацијата и монтажата ги правам јас. Ова е дел од целите и намерите на емисијата, истакнати во нултото издание. Секое видео си има свој вовед.